Ban Lãnh đạo CLB

Thành viên Ban lãnh đạo Chelsea FC PLC:

Chelsea FC plc là công ty sở hữu Chelsea Football Club. Công ty mẹ cao nhất của Chelsea FC plc là Fordstam Limited và người kiểm soát cao nhất của Fordstam Limited là Roman Abramovich.

CHỦ TỊCH TRỌN ĐỜI
Lord Attenborough CBE
1923-2014

PHÓ CHỦ TỊCH
Sir Peter Harrison
Joe Hemani
Anthony Reeves
Alan Spence